Basic publications

Vorobjev V.G., Gromova L.I., Rezhenov B.V., Starkov G.V., and Feldstein Ya. I. Variations of the boundaries of plasma precipitation and auroral luminosity in the nighttime sector // Geomagnetism and Aeronomy. V. 40. № 3. P. 344-350. 2000.

Starkov G.V., Rezhenov B.V., Vorobjev V.G., Feldstein Ya. I., and Gromova L.I. Dayside auroral precipitation structure // Geomagnetism and Aeronomy. V. 42. № 2. P. 176-183. 2002.

Vorobjev V.G., Yagodkina O.I., Starkov G.V., and Feldstein Ya. I. Effect of IMF sector structure on the position of auroral precipitation boundaries in the midnight sector // Geomagnetism and Aeronomy. V. 42. № 4. P. 454-460. 2002.

em>Vorobjev V.G., Yagodkina O.I., Starkov G.V., and Feldstein Ya. I. A substorm in midnight auroral precipitation // Ann. Geophys. V. 21. № 12. P. 2271-2280. 2003.

Starkov G.V., Rezhenov B.V., Vorobjev V.G., and Feldstein Ya. I. Planetary distribution of auroral precipitation and its relation to the zones of auroral luminosity // Geomagnetism and Aeronomy. V. 43. № 5. P. 569-578. 2003.

Vorobjev V.G., Rezhenov B.V., Yagodkina O.I. The solar wind density control of night-time auroral particle precipitation // Ann. Geophys. V. 22. № 3. P. 1047-1052. 2004.

Yagodkina O.I., Vorobjev V.G. Dayside auroral precipitation during substorm // Proc. 7th Int. Con. on Substorm. Eds. Ganushkina N. and Pulkkinen T. FMI. Helsinki. P. 95-98. 2004.

Starkov G.V., Vorobjev V.G., and Feldstein Ya. I. Relative position of the regions of auroral precipitation and discrete auroras // Geomagnetism and Aeronomy. V. 45. № 2. P. 170-180. 2005.

Vorobjev V.G., Yagodkina O.I. Effect of magnetic activity on the global distribution of auroral precipitation zone // Geomagnetism and Aeronomy. V. 45. № 4. P. 438-444. 2005.

Vorobjev V.G., Yagodkina O.I. Influence of the solar wind plasma density on the auroral precipitation characteristics // Geomagnetism and Aeronomy. V. 46. No. 1. P. 52-57. 2006.

Vorobjev V.G., Yagodkina O.I. Auroral precipitation dynamics during strong magnetic storms // Geomagnetism and Aeronomy. V. 47. № 2. P. 185-192. 2007.

Vorobjev V.G., Yagodkina O.I., Starkov G.V., and Feldstein Ya. I. Features of the planetary distribution of auroral precipitation characteristics during substorm // Geomagnetism and Aeronomy. V. 47. № 2. P. 193-204. 2007.

Vorobjev V.G., Yagodkina O.I. Empirical model of auroral precipitation power during substorms // J. Atm. Solar-Ter. Phys. V. 70. P. 654-662. 2008.